เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานหมดสัญญาบำรุงรักษา ระบบ EGAT Cloud Service (ECS) จะปิดให้บริการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 กรุณานำข้อมูลออกจากระบบ ภายในวันดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
คู่มือการใช้งานระบบ ECS
ขอแนะนำให้ใช้
Mozilla Firefox หรือ Google Chrome
เนื่องจากคุณลักษณะบางอย่างอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์หากใช้บราวเซอร์อื่นๆ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 64558 และ 64556
 ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ
   1. ระบบ ECS (EGAT Cloud Service) เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. สำหรับใช้งานในภารกิจของ กฟผ. ควรจัดเก็บเฉพาะข้อมูลสารสนเทศของ กฟผ. เท่านั้น
   2. ห้ามจัดเก็บข้อมูลประเภท เพลง ภาพยนต์ รูปภาพ และข้อมูลสารสนเทศละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
   3. ห้ามจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือสื่อลามกอนาจาร
   4. การแบ่งปันข้อมูลสำคัญ ควรให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
   5. การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแบ่งปัน รวมถึงกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กำหนดรหัสผ่านก่อนเข้าถึงข้อมูล กำหนดวันสิ้นสุดการแบ่งปันข้อมูล (Expiration Date)
   6. ผู้ใช้บริการต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านทางระบบ EGAT Mail) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
   7. ควรออกจากระบบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
   6. การ rooted (Android) หรือการ jailbroken (iOS) อุปกรณ์พกพา อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูลสารสนเทศได้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงดังกล่าวเอง
   8. ควรทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับอุปกรณ์พกพา
   9. กรณีมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำคัญของ กฟผ. ในอุปกรณ์พกพา ควรทำการสำรองข้อมูล และลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์พกพาก่อนถูกนำไปส่งซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนเครื่อง
   10. กรณีอุปกรณ์พกพาหาย ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ทางระบบ EGAT Mail) และแจ้งผู้ดูแลระบบ ECS ทราบ เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่อไป