ข้าพเจ้าได้รับทราบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อกำหนด กฟผ. ที่ ๖๒/๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์/การใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่มีการประกาศใช้งาน
ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ และประกาศต่างๆ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และที่จะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ข้าพเจ้าจะไม่ใช้บริการนี้ไปในทางเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นถูกละเมิด หรือได้รับความเดือดร้อน และจะไม่ใช้บริการนี้ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในข้อความใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้เปิดเผยใน "ที่สาธารณะ" โดยไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คู่มือการใช้งานระบบ ECS
ขอแนะนำให้ใช้
Mozilla Firefox หรือ Google Chrome
เนื่องจากคุณลักษณะบางอย่างอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์หากใช้บราวเซอร์อื่นๆ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 64412 และ 64417
 ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ
   1. ระบบ ECS (EGAT Cloud Service) เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. สำหรับใช้งานในภารกิจของ กฟผ. ควรจัดเก็บเฉพาะข้อมูลสารสนเทศของ กฟผ. เท่านั้น
   2. ห้ามจัดเก็บข้อมูลประเภท เพลง ภาพยนต์ รูปภาพ และข้อมูลสารสนเทศละเมิดลิขสิทธิ์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
   3. ห้ามจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือสื่อลามกอนาจาร
   4. การแบ่งปันข้อมูลสำคัญ ควรให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
   5. การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแบ่งปัน รวมถึงกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เช่น กำหนดรหัสผ่านก่อนเข้าถึงข้อมูล กำหนดวันสิ้นสุดการแบ่งปันข้อมูล (Expiration Date)
   6. ผู้ใช้บริการต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านทางระบบ EGAT Mail) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
   7. ควรออกจากระบบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
   6. การ rooted (Android) หรือการ jailbroken (iOS) อุปกรณ์พกพา อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูลสารสนเทศได้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงดังกล่าวเอง
   8. ควรทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับอุปกรณ์พกพา
   9. กรณีมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำคัญของ กฟผ. ในอุปกรณ์พกพา ควรทำการสำรองข้อมูล และลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์พกพาก่อนถูกนำไปส่งซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนเครื่อง
   10. กรณีอุปกรณ์พกพาหาย ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ทางระบบ EGAT Mail) และแจ้งผู้ดูแลระบบ ECS ทราบ เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่อไป